Новини

В секция Документи/Правилници е качен Модел за адаптация на новопостъпили деца. След запознаване с документа, можете да заявите желание като родител да се приложи "Модел за адаптация с присъствие на родител" като подадете Заявление - Приложение 2 в Деловодството на детската градина или да изпратите попълненото заявление на имейла dg192@abv.bg

Уважаеми родители, От утре 17.08.2022 г. започва строителните дейности по изграждане на помещение за нова група към детската градина. Във връзка с това Ве информираме: 1. Част от двора ще бъде ограден с цел опазване живота и здравето на децата, родителите и персонала на детскат аградина 2. Пропускателният режим в ДГ №192 ”Лозичка” остава непроменен - сутрин се отварят и двата входа /вратите пред главен вход от ул. „Лозенец“ и от ул. „Капитан Андреев“/. 3. Входът за Администрацията се използва само за доставки към кухнята. 4. Достъп до Администрацията – използва се главен вход откъм двора /вход за група „Щурчета“/ Всички се надяваме до 15 септември основната работа да приключи, за да започнем новата учебна година спокойно.

В секцията Профил на купувача/Предварителни обявления е публикувана обява за Допълнителни образователни дейности

Всеки работен ден от 9:15 ч. до 16:15 ч. Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии.

Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за временна закрила Ви информирам, че насочването и записването на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила, в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища е необходимо: 1. Да се подаде документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ), като от ДАБ се получава личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика. Ако детето или ученикът е под 14-годишна възраст, ЛНЧ се вписва в регистрационна карта на родителя. Ако е над 14-годишна възраст, получава самостоятелна регистрационна карта с ЛНЧ. 2. След получаване на ЛНЧ се подава заявление по образец до началника на Регионално управление на образованието – София-град. Заявлението се подава на място – София, ул. „Антим I” №17, или онлайн на следния електронен адрес – rio_sofia_grad@mon.bg. 3. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се извършва след: 3.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение съответно в детска градина или училище; 3.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво/ здрав, издаден от личен лекар; 3.3. провеждане на събеседване и определяне на детето или ученика на подготвителна група или в клас на училищното образование, в който да продължи обучението си, в случай че детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.). В случаите, когато лицата притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование, са в сила разпоредбите на Наредба №11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Забележка: Поради недостига на места в столичните детски градини насочването към детска градина се извършва след решение на работна група, включваща представители от Столична община и РУО – София-град. В случай че е подадено заявление в РУО – София-град, но към момента на подаване лицата не са имали ЛНЧ, е необходимо да го представят в РУО – София-град, след издаването му, за да се приложи процедурата по т. 3. При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може да получите на телефони: +359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык) +359 886 0254 74 – Вера Влахова (English language) +359 886 0242 75 – Събка Попова (Български език) +359 886 0367 34 – Станислав Георгиев (Български език) +359 886 0219 16 – Димитрия Георгиева (Български език) +359 886 0600 54 – Иван Йовчев (Български език)

Уважаеми родители, От юни 2022 на територията на детската градина ще започнат строителни дейности – предвижда се разширяване с още една детска група. Това е добра перспектива за осигуряване на допълнителни места за деца от Столична община и в частност район „Лозенец“ . Предвижда се ремонтните дейности да продължат до началото на септември месец. В случай, че не успеят да се спазят тези заложени срокове, ще имаме готовност да приемем записаните в детската градина деца, включително и новоприетите деца от набор 2019. Ще се сформират сборни групи след разрешение от СРЗИ. Всички от Детска градина №192 „Лозичка“ се надяваме всяка група да започне началото на учебната година в своята занималня, а евентуално сформираните сборни групи да бъдат алтернативен вариант за възможно най-кратко време. За подробна организация по разпределението на съществуващите групи в сборни ще можете да се информирате на сайта на градината в секция "Новини" в началото на м. септември 2022 г.

Документът може да се изтегли от секция Документи/Правилници

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 1.За децата идващи от детска ясла: - Медицински картон от детска ясла - Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личен лекар - Медицинска бележка 2. За децата, непосещавали детска ясла: - Медицински картон - нов - Имунизации - Кръв и урина - важат 7 дни - Чревни паразити - важат 15 дни - Лична здравно - профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, ПОПЪЛНЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

ЗАПОВЕД № 57-57/21.09.2020 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични хранителни потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни хранителни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора на ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на внесената отвън храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 15.08.2022 - 19.08.2022

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/