Новини

Уважаеми родители, На 24.10.2022 г. беше насрочена дата за заседание за избор на нови членове към Обществен съвет на Детска градина №192 „Лозичка“. За съжаление един от присъстващите родители обяви, че извършената процедура не е извършена по строго регламентирания ред, а именно: 1. Не е било изпратено съобщение до всеки един родител от детската градина 2. Не са били номинирани по двама човека от родителите на всяка група За да се спази стриктно всяка точка от ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, се обръщам към Вас за съдействие и активност. 1. Необходимо е да се организира родителско събрание, на което присъстващите родители да излъчат двама кандидати. Всички групи от детската градина имат създадени Вайбър или Фейсбук група, в която се случва комуникацията помежду Ви. Използвайте тези канали, за да изберете двама представители от всяка група. Ако желаете в детската градина ще съдействаме за организиране на присъствено събрание. Ред за номиниране на кандидат: • Желаещ да бъде член на Обществения съвет посочва себе си • Останалите родители гласуват „за“ и „против“ конкретния кандидат да представлява групата на заседанието за избор на членове на Обществен съвет • Двамата кандидати, събрали най-много гласове „за“, участват на заседание за основен състав и резервен състав на Обществен съвет 2. За излъчването на представители определеният срок е до 2.11.2022 г. 3. Моля, съобщете на учителите имената на избраните кандидати във Вашата група, за да бъдат вписани в присъствения списък, необходим за провеждане на заседанието 4. Всички, които са регистрирани в платформата roditel.eu ще получат покана за участие в избор на нови членове към Обществения съвет. Поканата ще бъде качена и на сайта на детската градина, ще бъде поставена и на видно място – на входовете на двете сгради. Избиране на членове на Обществен съвет ще се проведе на 8.11.2022 г., вторник от 17.00 ч. в Театралната зала на детската градина. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: Членове на Обществения съвет могат да бъдат: 1. Родители на деца от детската градина 2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот Не може да бъде член на Обществения съвет лице, което е: 1. Осъждано за умишлено престъпление от общ характер 2. Член на настоятелството на детската градина (към ДГ №192 няма организирано настоятелство) 3. В трудово или облигационно правоотношение с детската градина, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител на който е детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на района Дейност и организация 1. Членовете на Обществения съвет се избират за срок от три години 2. Общественият съвет към ДГ №192 „Лозичка” включва представители на родителите на деца от детската градина, чиито брой е определен от директора и възлиза на 4 члена, и един представител на финансиращия орган, който се определя от кмета на общината. 3. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно 4. Общественият съвет в ДГ №192 „Лозичка”: • Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема годишните отчети на директора за изпълнението й; • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите, засягащи предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина; • Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата; • Сигнализира компетентните органи, когато в хода на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; • Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас • Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на Детската градина. • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища; • Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Гергана Цанева Директор ДГ №192 „Лозичка”

В секция Документи/Правилници е качена извадка от Правилник за устройство и дейност на ДГ №192, касаеща Модел за адаптация на новопостъпили деца. След запознаване с документа, можете да заявите желание като родител да се приложи "Модел за адаптация с присъствие на родител" като подадете Заявление - Приложение 2 в Деловодството на детската градина или да изпратите попълненото заявление на имейла dg192@abv.bg

Уважаеми родители, От утре 17.08.2022 г. започва строителните дейности по изграждане на помещение за нова група към детската градина. Във връзка с това Ве информираме: 1. Част от двора ще бъде ограден с цел опазване живота и здравето на децата, родителите и персонала на детскат аградина 2. Пропускателният режим в ДГ №192 ”Лозичка” остава непроменен - сутрин се отварят и двата входа /вратите пред главен вход от ул. „Лозенец“ и от ул. „Капитан Андреев“/. 3. Входът за Администрацията се използва само за доставки към кухнята. 4. Достъп до Администрацията – използва се главен вход откъм двора /вход за група „Щурчета“/ Всички се надяваме до 15 септември основната работа да приключи, за да започнем новата учебна година спокойно.

В секцията Профил на купувача/Предварителни обявления е публикувана обява за Допълнителни образователни дейности

Всеки работен ден от 9:15 ч. до 16:15 ч. Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии.

Уважаеми родители, Запознайте се подробно с Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в ДГ №192 в секция Документи - Други

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ 3.Предоставяне на пълен имунизационен статус ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване 4.Предоставяне на пълен имунизационен статус КЪМ 15.09 ВСИЧКИ ДЕЦА: 1. Предоставяне на пълен имунизационен статус - с актуална дата Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинското лице в детската градина

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА - за децата, които ще БЪДАТ пЪРВА ГРУПА: 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.). 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина. 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина. 5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Седмично меню 28.11.2022 - 02.12.2022

Сутрешна закуска Алергени

ЮФКА С МАСЛО ИСИРЕНЕ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ПИЛЕИКА СУПА/Г/, /Я/, /МЛ/

КАРТОФЕНА ЯХНИЯ, КИСЕЛА КРАСТАВИЧКА/Г/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

МЛЕЧНА БАНИЦА/Г/, /Я/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, ЧУБРИЦА И МАСЛИНИ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА ЛЕЩА

МУСАКА С КАЙМА И ТИКВИЧКИ, КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

ФИЛИЯ ДЕТСКИ ПАСТЕТ/Г/

КРАСТАВИЦА

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПРИНЦЕСА С ЯЙЦЕ И СИРЕНЕ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

СВИНСКО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

ФИЛИЯ С МАСЛО И КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ФИЛИЯ С ШУНКА/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА РИБА/Р/

КАШКАВАЛ НА ФУРНА, ШОПСКА САЛАТА/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

АШУРЕ

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ЗЪРНЕН КОРНФЛЕЙКС

ПЛОД

Обяд

ЗЕЛЕНЧУКОВА СУПА/Г/, /Я/, /МЛ/

ПИЛЕ ФРИКАСЕ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

БАНАН

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/