Новини

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СПОРЕД ПИСМО №0211-161/28.08.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; - данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. - Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква: - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО ИМ

Уважаеми родители, Във връзка с писмо №0211-161/28.08.2020г. на Главен държавен здравен инспектор относно посещение на децата в детските ясли и градини Ви уведомявам за следното: Считано от 01.09.2020г. децата, които възобновяват посещението си в детската градина е необходимо да представят следните документи: - съгласно чл. 4 (4) от Наредба 3/05.02.2007 за зравните исисквания към детските градини: - ·При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии; При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). - Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар. - Вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, декларириране обстоятелство, че не е известно детето да е било в контакт със заразно болен и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Това са последните изисквания, получени днес. Извинявам се за подадената предишна информация относно подновеното посещение на децата. Изискванията към детските градини се променят динамично и сме длъжни да се съобразяваме с тях и да Ви информираме своевременно.

Уважаеми родители, На 9.09.2020 г. от 17.45 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група "Мечо Пух" с учители Росица Стоянова и Люба Стайкова. На 10.09.2020 г. от 17.45 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група "Бърборино" с учители Виктория Николова и Екатерина Мерджанова. Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични мерки. С цел ограничаване струпването на много хора на дено място, се обръщам към Вас с молба да присъства само по един родител на дете. Носенето на маски е задължително. Моля, заповядайте без децата, тъй като целта на срещата е запознаване на родителите с учителите. Гергана Цанева

от 1.07 до 7.072020 г. в двора на Детска градина №192 "Лозичка" ще се реализират дейности по Проект " В планината да помагам знам" при спазавне на всички противоепидемични мерки. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта» Дейностите включват състезателни игри, преодоляване на препятствия, спортно катерене, слак ленти, въжени тролеи и обучение по първа долекарска помощ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Възможността за плащане на таксите за детската градина по банков път остава. Сумите за допълнителните дейности се плащат на място в детската градина. Информация за дължимата сума за такса за детската градина за може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас за помощ на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за съответния месец" С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

Документът може да се изтегли от секция Документи/Правилници

Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" на Държавен фонд "Земеделие" децата от Детска градина №192 "Лозичка" имат право да получат полагащите им се продукти за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. Полагащите се продукти за едно дете са 0,390 кг кашкавал, 1 кг краставици и 0.800 кг домати - опаковани в индивидуална опаковка. Моля да изпратите Вашия отговор на тази анкета в срок до 29.04.2020г. до 15.00 часа. ВАЖНО: Ако имате повече от 1 дете в детската градина, трябва да попълните въпросника за всяко дете. Родителите, заявили желание да получат продуктите, могат да заповядат в двора на детската градина на 30.04.2020 г. от 10.00 до 15.30 ч., за да получат пакетчето. Родителите трябва да бъдат с лични предпазни средства и с личен химикал за подпис. Всички незаявени за получаване продукти ще бъдат разпределени на останалите деца от детската градина, съгласно разпоредбите на чл.14 ал.2 т.1 и ал.5 т.2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения. https://forms.gle/nYb3Ga4ZZneucH4k7 Желаем Ви здраве и добро настроение!

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ 3.Предоставяне на пълен имунизационен статус ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване 4.Предоставяне на пълен имунизационен статус Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинското лице в детската градина

Детска градина № 192 „Лозичка” гр.София, район „Лозенец”, ул.„Розова долина” №12а; e¬_mail: dg192@abv.bg; тел. 02 8661358 ЗАПОВЕД № 731-123/20.12.2018 г. Във връзка с писма №СОА18-ДИ05-3407/5.12.2018 г. и № СОА18-ДИ05-3416/6.12.2018 г. и завишените емисии от вредни вещества в атмосферния въздух над допустимите норми, НАРЕЖДАМ: Да се предприемат следните действия: 1. Ограничаване времето на открито на децата. 2. Ограничаване физическата активност на открито 3. Занималните на групите да се проветряват по-често за кратко време 4. Да се прилага по-често влажно почистване на под, повърхности, маси, столове, играчки 5. Спалното бельо да се изтупва след съня на децата 6. Медицинските сестри да упражняват системен контрол на микроклиматчните фактори в занималните на групите - измерване и отчитане на температура и влажност ДИРЕКТОР ДГ №192: Гергана Цанева

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА - за децата, които ще БЪДАТ пЪРВА ГРУПА: 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.). 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина. 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина. 5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Седмично меню 21.09.2020 - 25.09.2020

Сутрешна закуска Алергени

ЮФКА С МАСЛО И СИРЕНЕ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА ЗАЕК/Г/, /Я/, /МЛ/

КАРТОФЕНА ЯХНИЯ, КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

Следобедна закуска

СОЛЕН КЕКС/Г/, /Я/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С ЯЙЧЕН ПАСТЕТ/Г/, /Я/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

ПИЛЕ С ГРАХ

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

МЮСЛИ С БАНАН, МЕД И КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

БИСКВИТИ/Г/

ПРЯСНО МЛЯКО С КАКАО/МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА ЗЕЛЕНЧУКОВА/Г/, /Я/, /МЛ/

РИБА НА ФУРНА С ДОМАТЕН СОС/Р/

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

АШУРЕ/Г/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С МАСЛО И КОЛБАС/Г/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

СПАГЕТИ С КАЙМА И КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

САНДВИЧ С МАСЛО, КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

КРАСТАВИЦА

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/