Новини

От 5.04.2021 г. Детска градина №192 отново ще е отворена и ще сме готови да посрещнем отново децата. При възобновяване на посещенията е необходимо отново да се попълни Информирано съгласие - бланки ще има при сестрата и ще можете да ги попълвате при сутрешния филтър. За да е по-лесно, можете да подготвите документа вкъщи - ето линк от сайта на градината, от където можете да разпечатате бланката - http://www.dg192.com/…/8128f680-179b-4403-b38a-de0dddfb258c… Поради невъзможност администрацията да работи в периода 5-9.04, се обръщаме към Вас с молба заплащането на таксите да става по банков път или чрез e-pay - подробни инструкции има на сайта на детската градина http://www.dg192.com - в Новини. Благодарим и желаем да сте здрави!

От 22.03.2021 г. - понеделник до 31.03.2021 г. - сряда се преустановят посещенията в детски градини според заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването. Детската градина ще бъде затворена. Очакваме на 1.04.2021 г. градините да бъдат отворени, за да посрещнем децата.

В периода 1.03-31.03.2021 г. отсъствията на децата от Трета и Четвърта група могат да се извиняват служебно след писмено уведомяване на директора. Основанието е противоепидемичната обстановка. Заявленията можете да изпращате на dg192@abv.bg

Във връзка с предстоящото отваряне на ДГ№192 от4 януари 2021 г., родителите следва да попълнят и представят декларация за информирано съгласие относно посещаване на детската градина в условията на извънредна епидемична обстановка. Документът може да бъде намерен и изтеглен в секция Документи/Правилници

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Възможността за плащане на таксите за детската градина по банков път остава. Сумите за допълнителните дейности се плащат на място в детската градина. Информация за дължимата сума за такса за детската градина за може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за съответния месец" С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

Уважаеми родители, За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 1. Да се регистрирате в сайта www.roditel.eu . Регистрацията се създава, като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето ви. ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените. 2. Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg. 3. Да си регистрирате банкова карта, ако плащате онлайн. 4. Ако искате да платите в брой на каса на Easy Pay е необходимо: - да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СПОРЕД ПИСМО №0211-161/28.08.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; - данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. - Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква: - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО ИМ

Документът може да се изтегли от секция Документи/Правилници

Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" на Държавен фонд "Земеделие" децата от Детска градина №192 "Лозичка" имат право да получат полагащите им се продукти за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. Полагащите се продукти за едно дете са 0,390 кг кашкавал, 1 кг краставици и 0.800 кг домати - опаковани в индивидуална опаковка. Моля да изпратите Вашия отговор на тази анкета в срок до 29.04.2020г. до 15.00 часа. ВАЖНО: Ако имате повече от 1 дете в детската градина, трябва да попълните въпросника за всяко дете. Родителите, заявили желание да получат продуктите, могат да заповядат в двора на детската градина на 30.04.2020 г. от 10.00 до 15.30 ч., за да получат пакетчето. Родителите трябва да бъдат с лични предпазни средства и с личен химикал за подпис. Всички незаявени за получаване продукти ще бъдат разпределени на останалите деца от детската градина, съгласно разпоредбите на чл.14 ал.2 т.1 и ал.5 т.2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения. https://forms.gle/nYb3Ga4ZZneucH4k7 Желаем Ви здраве и добро настроение!

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ 3.Предоставяне на пълен имунизационен статус ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване 4.Предоставяне на пълен имунизационен статус Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинското лице в детската градина

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

ЗАПОВЕД № 57-57/21.09.2020 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични хранителни потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни хранителни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора на ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на внесената отвън храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 12.04.2021 - 16.04.2021

Сутрешна закуска Алергени

ЮФКА С МАСЛО И СИРЕНЕ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА МЕСО/Г/, /Я/, /МЛ/

КАРТОФИ ЯХНИЯ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Следобедна закуска

МЛЯКО С ГРИС/Г/, /МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, ЯЙЦЕ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

ПИЛЕ С ОРИЗ, ШОПСКА САЛАТА

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

БИСКВИТЕНА ТОРТА/Г/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

КОРНФЛЕЙКС

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

КЮФТЕ, КАРТОФЕНО ПЮРЕ, ДОМАТИ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

ФИЛИЯ С МАСЛО И КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

КРАСТАВИЦА

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, МАСЛИНИ

ПЛОД

Обяд

СУПА РИБА/Я/, /Р/, /МЛ/

СПАНАК С БУЛГУР

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

АШУРЕ СЪС СТАФИДИ/Г/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

САНДВИЧ С МАСЛО, КОЛБАС/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА ТОПЧЕТА/Г/, /Я/, /МЛ/

БЮРЕК С МАСЛО, СИРЕНЕ И ЯЙЦА/Г/, /Я/, /МЛ/

КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Следобедна закуска

БИСКВИТИ/Г/

ПЛОДОВО МЛЯКО/МЛ/

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/