Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Благодарим на всички, които успяха да направят плащане на такси за м. февруари. Таксите за м. март 2020 са начислени, като процедурата за плащане по банков път си остава същата. Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас за помощ на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за м.ІIІ.2020г." МОЛЯ, ПЛАЩАЙТЕ ТОЧНАТА СУМА. С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че срокът за заплащане на дължимите такси за месец Февруари 2020 г. се удължава. За родителите, които не са заплатили таксата за детската градина за посочения период - м. Февруари 2020 г., ръководството на Детска градина №192 „Лозичка“, предлага възможност за заплащане по банков път. Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас за помощ на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за м.ІІ.2020г." С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

От понеделник 16 март 2020 г. до 12.04.2020 г. Детска градина № 192 „Лозичка“ се затваря съгласно решение на Столична община и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на МЗ

ЗАПОВЕД № 177-177/09.03.2020 г. На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал.1 т.2 и т.34 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо от Столична РЗИ относно предприемане на противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус НАРЕЖДАМ: 1. Провеждане на строг и ефективен сутрешен филтър и регулярно наблюдение на здравословното състояние на децата и служителите за недопускане на деца и служители с явни признаци на заболяване. Отговарят – медицинските сестри. 2. Помощник-възпитателите ежедневно да извършват засилена дезинфекция на всички повърхности в занималните, спалните и санитарните помещения, дръжките на вратите. Отговарят – помощник възпитателите по групи. 3. Помощник възпитателите и учителите да осигуряват често проветряване на помещенията, при спазване на изискванията децата да не са в помещенията по време на проветряването. Да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните фактори на средата, в съответствие с нормативната уредба. Отговарят учители и помощник-възпитатели по групи. 4. Ежедневно учителите по групи да провеждат инструктаж на децата за правилно измиване на ръцете и да следят за редовно измиване на ръцете със сапун и вода преди хранене, след ползване на тоалетна и при всякакви потенциални възможности за замърсяването им. За подсушаване на ръцете да се ползват сешоарите или кърпи за еднократна употреба. Отговарят учители и помощник възпитатели по групи. 5. Да се осигури за децата ежедневно извеждане на двора съобразно информацията за атмосферните условия и чистотата на въздуха. Отговарят учителите по групи и медицинските специалисти. 6. Работещите в кухненския блок да ползват чисто работно облекло, ръкавици и маски. Да извършват редовна дезинфекция на работните плотове и кухненска посуда. Ежедневно да се измива с дезинфекционни разтвори пода на кухненския блок. Отговаря – Даниела Дръндарска, готвач. 7. При сервиране на храната помощник възпитателите да ползват предна престилка, боне, ръкавици. Посудата да се измива при използване на програмите с висока температура – 900С в миалните машини. 8. Да се ограничи достъпът на външни лица до групите, а при необходимост, родителите да ползват калцуни. 9. За децата, които не са болни, но отсъстват от детска градина по желание на родителите, родителите следва да информират своевременно учителите в групите. 10. Отсъствията на децата да се извиняват с код „служебна причина“ без да влизат в допустимия брой отсъствия по домашни причини. Отговаря – ЗАС 11. Контрол върху изпълнението на настоящите разпореждания за предприемане на противоепидемични мерки ще извършвам лично. Гергана Цанева Директор на ДГ №192

Избирането на представители на родителите ще се проведе в следните етапи: 1. Срещи на родителите на всяка група, на които се излъчват по двама желаещи представители да участват в Обществения съвет към Детска градина „Лозичка”. 25.09.2019 г. -17.00 ч за групите "Славейче", "Пинокио" и "Щурчета" и 26.09.2019 г. – от 17.30 ч. за групите "Мечо Пух", "Бърборино”, "Слънчице" и "Смехорани" 2. Събрание на всички родителите, които са били избрани на предварителната среща за излъчване на представители 3.10.2019 г. – от 18.00 ч • Избор на членове на Обществен съвет и резерви • Избор на председател с явно гласуване

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ 3.Предоставяне на пълен имунизационен статус ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване 4.Предоставяне на пълен имунизационен статус Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинското лице в детската градина

Изх.№ 105/17.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, Детска градина №192 „Лозичка“, гр. София, ул. „Розова долина“ №12а набира предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019 г./2020 г. , 2020 г./ 2021 г. и 2021 г./2022 г. , съгласно Постановление №32 от 22.02.2019 г., обн. в ДВ брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление № 38 от 01.03.2019 г.обнародвано в ДВ брой № 19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък Схема „Училищен плод“, и на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищно мляко“ приета с Постановление № 251 на МС от 2016 г. (обн. ДВ, бр.77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,бр. 36 и бр.55 от 2017г. и бр. 43, бр.53 и бр.97 от 2018 г.) 1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ: - Детска градина №192 „Лозичка”2211989 - Директор: Гергана Августова Цанева - Брой деца попадащ в целевата група: 210 - Адрес, телефон за връзка, e-mail: София 1421, ул. „Розова долина” №12а, телефон 02 8661358, dg192@abv.bg - Срок за набиране на предложенията: от 18 юни до 26 юни 2019 г. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата): - еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти; - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата; 3.УСЛОВИЯ 1. Срокът за набиране на предложенията, е всеки работен ден от 8:00 ч. на 18.06.2019 г. до 16:00 ч. на 26.06.2019 г. ; 2. Място на подаване – сградата на ДГ №192 на посочения по-горе в обявлението адрес. 3. Децата през 2019-2020 учебна година са 210 бр.; 4. Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки; по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки; Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година; 4.ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите: А. По схема „Училищно мляко“: - ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/; - Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните; - Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата; - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата; - Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко"; - Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата; - Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата Б. По схема „Училищен плод“: - ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/; - Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните; - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин; 5.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ №192 „Лозичка“ в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат; 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директорът на ДГ №192 „Лозичка“ назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите. 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на ДГ №192 „Лозичка“ за избор на заявители по всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата. 4. Директорът определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията. 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение. Дата:17.06.2019 г. Директор:

В началото на юни Детска градина "Лозичка" кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до с. Макоцево - конна база "Конникът". Участието на децата е съфинансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта» Дати на провеждане: • Първи излет - 4 юни 2019 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Пинокио” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри • Втори излет – 5 юни 2019 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІІІ-та Група „Бърборино” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри • Трети излет – 6 юни 20189г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Мечо Пух” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина При лоши метеорологични условия датите на екскурзиите могат да бъдат променени

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

В началото на юни Детска градина "Лозичка+ кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до въжените градини до х. Алеко на Витоша. Участието на децата е финансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.» Дати на провеждане: • Първи излет - 5 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Славейче” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Втори излет – 6 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІV-та Група „Слънчице” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Трети излет – 7 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Пинокио” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина

ЗАПОВЕД № 372-41/12.10.2017 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 от ЗПУО, във връзка с Писмо №СО17-ДИ05-2736 на Д-р Камен Николов, Директор на ОБДХ София-град УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора н ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на приготвената домашна храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 06.04.2020 - 10.04.2020

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/