Новини

Избирането на представители на родителите ще се проведе в следните етапи: 1. Срещи на родителите на всяка група, на които се излъчват по двама желаещи представители да участват в Обществения съвет към Детска градина „Лозичка”. 25.09.2019 г. -17.00 ч за групите "Славейче", "Пинокио" и "Щурчета" и 26.09.2019 г. – от 17.30 ч. за групите "Мечо Пух", "Бърборино”, "Слънчице" и "Смехорани" 2. Събрание на всички родителите, които са били избрани на предварителната среща за излъчване на представители 3.10.2019 г. – от 18.00 ч • Избор на членове на Обществен съвет и резерви • Избор на председател с явно гласуване

На 25.09.2019 г. ще се проведат родителски срещи в групите "Славейче", "Пинокио" и "Щурчета" от 17.00 ч. На 26.09.2019 г.ще се проведат родителски срещи в групите "Мечо Пух", "Бърборино" и "Слънчице" от 17.00 ч. В група "Смехорани" родителската среща започва в 17.30 ч

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 1.За децата идващи от детска ясла: - Медицински картон от детска ясла - Лична здравно-профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка 2. За децата, непосещавали детска ясла: - Медицински картон - нов - Имунизации - Кръв и урина - важат 7 дни - Чревни паразити - важат 15 дни - Лична здравно - профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ПРОВЕДЕНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ 3.Предоставяне на пълен имунизационен статус ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване 4.Предоставяне на пълен имунизационен статус Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинското лице в детската градина

Обявата е качена в секция "Профил на купувача" - "Предварителни обявления", откъдето може да се изтегли в PDF формат

Изх.№ 105/17.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, Детска градина №192 „Лозичка“, гр. София, ул. „Розова долина“ №12а набира предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019 г./2020 г. , 2020 г./ 2021 г. и 2021 г./2022 г. , съгласно Постановление №32 от 22.02.2019 г., обн. в ДВ брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление № 38 от 01.03.2019 г.обнародвано в ДВ брой № 19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък Схема „Училищен плод“, и на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищно мляко“ приета с Постановление № 251 на МС от 2016 г. (обн. ДВ, бр.77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,бр. 36 и бр.55 от 2017г. и бр. 43, бр.53 и бр.97 от 2018 г.) 1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ: - Детска градина №192 „Лозичка”2211989 - Директор: Гергана Августова Цанева - Брой деца попадащ в целевата група: 210 - Адрес, телефон за връзка, e-mail: София 1421, ул. „Розова долина” №12а, телефон 02 8661358, dg192@abv.bg - Срок за набиране на предложенията: от 18 юни до 26 юни 2019 г. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата): - еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти; - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата; 3.УСЛОВИЯ 1. Срокът за набиране на предложенията, е всеки работен ден от 8:00 ч. на 18.06.2019 г. до 16:00 ч. на 26.06.2019 г. ; 2. Място на подаване – сградата на ДГ №192 на посочения по-горе в обявлението адрес. 3. Децата през 2019-2020 учебна година са 210 бр.; 4. Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки; по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки; Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година; 4.ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите: А. По схема „Училищно мляко“: - ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/; - Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните; - Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата; - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата; - Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко"; - Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата; - Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата Б. По схема „Училищен плод“: - ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/; - Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните; - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин; 5.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ №192 „Лозичка“ в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат; 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директорът на ДГ №192 „Лозичка“ назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите. 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на ДГ №192 „Лозичка“ за избор на заявители по всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата. 4. Директорът определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията. 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение. Дата:17.06.2019 г. Директор:

Записване на деца с набор 2016: Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии

Детска градина № 192 „Лозичка” гр.София, район „Лозенец”, ул.„Розова долина” №12а; e¬_mail: dg192@abv.bg; тел. 02 8661358 ЗАПОВЕД № 731-123/20.12.2018 г. Във връзка с писма №СОА18-ДИ05-3407/5.12.2018 г. и № СОА18-ДИ05-3416/6.12.2018 г. и завишените емисии от вредни вещества в атмосферния въздух над допустимите норми, НАРЕЖДАМ: Да се предприемат следните действия: 1. Ограничаване времето на открито на децата. 2. Ограничаване физическата активност на открито 3. Занималните на групите да се проветряват по-често за кратко време 4. Да се прилага по-често влажно почистване на под, повърхности, маси, столове, играчки 5. Спалното бельо да се изтупва след съня на децата 6. Медицинските сестри да упражняват системен контрол на микроклиматчните фактори в занималните на групите - измерване и отчитане на температура и влажност ДИРЕКТОР ДГ №192: Гергана Цанева

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

В началото на юни Детска градина "Лозичка+ кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до въжените градини до х. Алеко на Витоша. Участието на децата е финансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.» Дати на провеждане: • Първи излет - 5 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Славейче” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Втори излет – 6 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІV-та Група „Слънчице” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Трети излет – 7 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Пинокио” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина

ЗАПОВЕД № 372-41/12.10.2017 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 от ЗПУО, във връзка с Писмо №СО17-ДИ05-2736 на Д-р Камен Николов, Директор на ОБДХ София-град УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора н ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на приготвената домашна храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 17.02.2020 - 21.02.2020

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/