Новини

Уважаеми родители, Запознайте се подробно с Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в ДГ №192 в секция Документи - Други

Заявленията по домашни причини за подготвителните групи - 5 и 6 годишни за учебната 2020-2021 година са променени от 10 на 20

Уважаеми родители, За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 1. Да се регистрирате в сайта www.roditel.eu . Регистрацията се създава, като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето ви. ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените. 2. Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg. 3. Да си регистрирате банкова карта, ако плащате онлайн. 4. Ако искате да платите в брой на каса на Easy Pay е необходимо: - да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“.

Уважаеми родители, Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Родителите могат да подадат декларация /в свободен текст или по образец/, че желаят детето/децата да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно. Това важи за децата от Първа и Втора група. Когато за децата от Трета и Четвърта група присъствието е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Очаква се дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СПОРЕД ПИСМО №0211-161/28.08.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; - данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. - Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква: - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО ИМ

от 1.07 до 7.072020 г. в двора на Детска градина №192 "Лозичка" ще се реализират дейности по Проект " В планината да помагам знам" при спазавне на всички противоепидемични мерки. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта» Дейностите включват състезателни игри, преодоляване на препятствия, спортно катерене, слак ленти, въжени тролеи и обучение по първа долекарска помощ.

Във връзка с предстоящото отваряне на ДГ№192 от 26 май2020г., родителите следва да попълнят и представят декларация за информирано съгласие относно посещаване на детската градина в условията на извънредна епидемична обстановка. Документът може да бъде намерен и изтеглен в секция Документи/Правилници

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №192 „ЛОЗИЧКА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 I. Изисквания относно приема на децата в детската градина 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. 2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца. 3. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м. 4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата. II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина 1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост. 2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. 3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите. 4. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант. III. Изисквания относно персонала в детската градина Служителите на детската градина, е нужно: 1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно. 2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус. 3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни. 4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина. 5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя. 6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри. 7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция. 8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време. IV. Дезинфекционни мероприятия 1. Да се постави мокър филтър пред всички входове. 2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час). 3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или игра на двора. 4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата. 5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията. 6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч. V. Протоколи за поведение Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 1. Първоначално поведение • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му. • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки. • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест. • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки. • Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо. 2. В случай на положителен тест на дете • Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ. • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина. • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина. • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация. • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа. • СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 1. Първоначално поведение • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки. • Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест. • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно. 2. В случай на положителен тест при възрастен • Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ. • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина. • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина. • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация. • СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат. • Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48

ЗАПОВЕД № 177-177/09.03.2020 г. На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал.1 т.2 и т.34 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо от Столична РЗИ относно предприемане на противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус НАРЕЖДАМ: 1. Провеждане на строг и ефективен сутрешен филтър и регулярно наблюдение на здравословното състояние на децата и служителите за недопускане на деца и служители с явни признаци на заболяване. Отговарят – медицинските сестри. 2. Помощник-възпитателите ежедневно да извършват засилена дезинфекция на всички повърхности в занималните, спалните и санитарните помещения, дръжките на вратите. Отговарят – помощник възпитателите по групи. 3. Помощник възпитателите и учителите да осигуряват често проветряване на помещенията, при спазване на изискванията децата да не са в помещенията по време на проветряването. Да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните фактори на средата, в съответствие с нормативната уредба. Отговарят учители и помощник-възпитатели по групи. 4. Ежедневно учителите по групи да провеждат инструктаж на децата за правилно измиване на ръцете и да следят за редовно измиване на ръцете със сапун и вода преди хранене, след ползване на тоалетна и при всякакви потенциални възможности за замърсяването им. За подсушаване на ръцете да се ползват сешоарите или кърпи за еднократна употреба. Отговарят учители и помощник възпитатели по групи. 5. Да се осигури за децата ежедневно извеждане на двора съобразно информацията за атмосферните условия и чистотата на въздуха. Отговарят учителите по групи и медицинските специалисти. 6. Работещите в кухненския блок да ползват чисто работно облекло, ръкавици и маски. Да извършват редовна дезинфекция на работните плотове и кухненска посуда. Ежедневно да се измива с дезинфекционни разтвори пода на кухненския блок. Отговаря – Даниела Дръндарска, готвач. 7. При сервиране на храната помощник възпитателите да ползват предна престилка, боне, ръкавици. Посудата да се измива при използване на програмите с висока температура – 900С в миалните машини. 8. Да се ограничи достъпът на външни лица до групите, а при необходимост, родителите да ползват калцуни. 9. За децата, които не са болни, но отсъстват от детска градина по желание на родителите, родителите следва да информират своевременно учителите в групите. 10. Отсъствията на децата да се извиняват с код „служебна причина“ без да влизат в допустимия брой отсъствия по домашни причини. Отговаря – ЗАС 11. Контрол върху изпълнението на настоящите разпореждания за предприемане на противоепидемични мерки ще извършвам лично. Гергана Цанева Директор на ДГ №192

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 1.За децата идващи от детска ясла: - Медицински картон от детска ясла - Лична здравно-профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка 2. За децата, непосещавали детска ясла: - Медицински картон - нов - Имунизации - Кръв и урина - важат 7 дни - Чревни паразити - важат 15 дни - Лична здравно - профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ПРОВЕДЕНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Детска градина № 192 „Лозичка” гр.София, район „Лозенец”, ул.„Розова долина” №12а; e¬_mail: dg192@abv.bg; тел. 02 8661358 ЗАПОВЕД № 731-123/20.12.2018 г. Във връзка с писма №СОА18-ДИ05-3407/5.12.2018 г. и № СОА18-ДИ05-3416/6.12.2018 г. и завишените емисии от вредни вещества в атмосферния въздух над допустимите норми, НАРЕЖДАМ: Да се предприемат следните действия: 1. Ограничаване времето на открито на децата. 2. Ограничаване физическата активност на открито 3. Занималните на групите да се проветряват по-често за кратко време 4. Да се прилага по-често влажно почистване на под, повърхности, маси, столове, играчки 5. Спалното бельо да се изтупва след съня на децата 6. Медицинските сестри да упражняват системен контрол на микроклиматчните фактори в занималните на групите - измерване и отчитане на температура и влажност ДИРЕКТОР ДГ №192: Гергана Цанева

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА - за децата, които ще БЪДАТ пЪРВА ГРУПА: 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.). 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина. 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина. 5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Седмично меню 26.10.2020 - 30.10.2020

Сутрешна закуска Алергени

ЮФКА СЪС СИРЕНЕ И МАСЛО/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА МЕСО/Г/, /Я/, /МЛ/

ГЮВЕЧ, КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

Следобедна закуска

ЯБЪЛКОВ КЕКС/Г/, /Я/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С ПАСТЕТ И МАСЛИНИ/Г/

ЧА С МЕД И ЛИМОН

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР С МОРКОВИ/МЛ/

МУСАКА С КАЙМА И КАРТОФИ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

МЛЯКО С ОРИЗ/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С КОНФИТЮР/Г/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОД

Обяд

КРЕМ СУПА ТИКВА/Г/, /МЛ/

ПИЛЕ С ОРИЗ, САЛАТА АЙСБЕРГ, КРАСТАВИЦА

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

Следобедна закуска

КРЕМ КАКАО/Г/, /МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ТОПЪЛ САНДВИЧ С КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОД

Обяд

СУПА РИБА/Я/, /Р/, /МЛ/

БОБ ЯХНИЯ, САЛАТА КРАСТАВИЦИ/Г/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

Следобедна закуска

МЮСЛИ С БАНАН, МЕД, ОВЕСЕНИ ЯДКИ И ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С ЯЙЧЕН ПАСТЕТ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ПЛОД

Обяд

ДОМАТЕНА СУПА

ПЕЧЕНО КЮФТЕ, КАРТОФЕНА САЛАТА, ЗЕЛЕ И МОРКОВИ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Следобедна закуска

БАНАН

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/