Новини

Честит празник на всички деца и на всички, които пазят детското в себе си! Предоставям на Вашето внимание анкетата за присъствие за периода 8-12 юни 2020 г. Моля, попълнете я, дори и ако Вашето детенце вече посещава градината. https://forms.gle/C5Ps6ekD6PP5jeuF6 Пожелавам прекрасен ден! Гергана Цанева

Удостоверенията за завършена предучилищна група са готови и са на разположение на родителите от 26 май. Можете да ги получите в Административната сграда от директора Г. Цанева след 15.00 ч. На добър час, скъпи деца!

Във връзка с предстоящото отваряне на ДГ№192 от 26 май2020г., родителите следва да попълнят и представят декларация за информирано съгласие относно посещаване на детската градина в условията на извънредна епидемична обстановка. Документът може да бъде намерен и изтеглен в секция Документи/Правилници

Документът може да се изтегли от секция Документи/Правилници

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №192 „ЛОЗИЧКА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 I. Изисквания относно приема на децата в детската градина 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. 2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца. 3. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м. 4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата. II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина 1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост. 2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. 3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите. 4. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант. III. Изисквания относно персонала в детската градина Служителите на детската градина, е нужно: 1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно. 2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус. 3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни. 4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина. 5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя. 6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри. 7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция. 8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време. IV. Дезинфекционни мероприятия 1. Да се постави мокър филтър пред всички входове. 2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час). 3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или игра на двора. 4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата. 5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията. 6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч. V. Протоколи за поведение Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 1. Първоначално поведение • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му. • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки. • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест. • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки. • Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо. 2. В случай на положителен тест на дете • Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ. • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина. • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина. • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация. • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа. • СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 1. Първоначално поведение • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки. • Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест. • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно. 2. В случай на положителен тест при възрастен • Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ. • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина. • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина. • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация. • СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат. • Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48

Прием на документи на класирани деца: Всеки работен ден от 18 май до 28 май 2020 г. от 9:00 ч. и до 14:00 ч. На 29 май часът за записване е до 16.00 ч. Родителите, които влизат, е необходимо да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят личен химикал. Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии. Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи. При записване родителят срещу подпис се запознава с Правилник за дейността на детската градина. Влизането в сградата на детската градина е от входа от ул. „Лозенец“ и ул. “Капитан Андреев“

Благодаря на всички родители, които дойдоха да вземат пакетите и ни помогнаха да свършим тази тежка задача в кратък срок. Пожелавам Ви здраве и търпение! Гергана Цанева

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Благодарим на всички, които успяха да направят плащане на такси за м. февруари. Таксите за м. март 2020 са начислени, като процедурата за плащане по банков път си остава същата. Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас за помощ на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за м.ІIІ.2020г." МОЛЯ, ПЛАЩАЙТЕ ТОЧНАТА СУМА. С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

От понеделник 16 март 2020 г. до 12.04.2020 г. Детска градина № 192 „Лозичка“ се затваря съгласно решение на Столична община и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на МЗ

Избирането на представители на родителите ще се проведе в следните етапи: 1. Срещи на родителите на всяка група, на които се излъчват по двама желаещи представители да участват в Обществения съвет към Детска градина „Лозичка”. 25.09.2019 г. -17.00 ч за групите "Славейче", "Пинокио" и "Щурчета" и 26.09.2019 г. – от 17.30 ч. за групите "Мечо Пух", "Бърборино”, "Слънчице" и "Смехорани" 2. Събрание на всички родителите, които са били избрани на предварителната среща за излъчване на представители 3.10.2019 г. – от 18.00 ч • Избор на членове на Обществен съвет и резерви • Избор на председател с явно гласуване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 1.За децата идващи от детска ясла: - Медицински картон от детска ясла - Лична здравно-профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка 2. За децата, непосещавали детска ясла: - Медицински картон - нов - Имунизации - Кръв и урина - важат 7 дни - Чревни паразити - важат 15 дни - Лична здравно - профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ПРОВЕДЕНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ЗАПОВЕД № 884-276/28.06.2019 г. ОТНОСНО: Определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 13г.,ал.3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с ПМС № 251, от 27.09.2016 г. обн. в ДВ,бр.77 от 04.10.2016г. , в сила от 04.10.2016г., изменена и допълнена бр.89 от 11.11.2016г. в сила от 11.11.2016г., бр.36 от 05.05.2017г.., изм. Бр.55 от 07.07.2017г. в сила от 07.07.2017г. изм. и доп. , бр.43 от 25.05.2018г. в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г. в сила от 20.06.2018г. бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г. изм. и доп. бр.19 от 05.03.2019г. , в сила от 05.03.2019г. (Наредбата), с оглед осигуряване и прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина № 192 „Лозичка”, по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, за периода от – три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление с Изх.№ 105 от 17.06.2019 г. на Директора на № 192 „Лозичка”, публикувано на интернет страницата на детската градина на 17.06.2019 г. въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед №880-272/26.06.2019 г. комисия, за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“- фирма „Кенто Комерс” ЕООД - заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за извършване на доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на ДГ „Зорница“ за периода - трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“- „Кенто Комерс” ЕООД - заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за извършване на доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на ДГ „Зорница“ за периода - трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 /петдесет/ доставки за учебна година. 3. Избраният ЗАЯВИТЕЛ по схема„ Училищен плод” и по схемата „ Училищно мляко” ще извършва доставка на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл.15, ал.1 от Наредбата. Настоящата Заповед да бъде предадена на избрания заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на детската градина http://www.dg192.com/. Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще оказвам лично. Гергана Цанева Директор на ДГ № 192 „Лозичка”

В началото на юни Детска градина "Лозичка" кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до с. Макоцево - конна база "Конникът". Участието на децата е съфинансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта» Дати на провеждане: • Първи излет - 4 юни 2019 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Пинокио” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри • Втори излет – 5 юни 2019 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІІІ-та Група „Бърборино” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри • Трети излет – 6 юни 20189г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Мечо Пух” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина При лоши метеорологични условия датите на екскурзиите могат да бъдат променени

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

В началото на юни Детска градина "Лозичка+ кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до въжените градини до х. Алеко на Витоша. Участието на децата е финансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.» Дати на провеждане: • Първи излет - 5 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Славейче” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Втори излет – 6 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІV-та Група „Слънчице” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Трети излет – 7 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Пинокио” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина

ЗАПОВЕД № 372-41/12.10.2017 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 от ЗПУО, във връзка с Писмо №СО17-ДИ05-2736 на Д-р Камен Николов, Директор на ОБДХ София-град УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора н ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на приготвената домашна храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 01.06.2020 - 05.06.2020

Сутрешна закуска Алергени

КУСКУС, МАСЛО И СИРЕНЕ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА МЕСО/Г/, /Я/, /МЛ/

ПИЦА "МАРГАРИТА"/Г/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Следобедна закуска

САНДВИЧ С МАСЛО, СИРЕНЕ, ЛЮТЕНИЦА/Г/, /МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ, МЕД, ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, ЯЙЦЕ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

МЛЕЧНА СУПА/Г/, /МЛ/

ПИЛЕ С ГРАХ/Г/

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

ФИЛИЯ С МАСЛО, ХАЛВА/Г/, /МЛ/

КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ФИЛИЯ СМАСЛО, КОНФИТЮР ЯГОДИ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

МУСАКА, МЕШАНА САЛАТА

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

КОМПОТ

Следобедна закуска

ФИЛИЯ С КАШКАВАЛ, МАСЛО/Г/, /МЛ/

ДОМАТ

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ , МЕД , ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, СУХ КОЛБАС/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА СПАНАК/Г/, /Я/, /МЛ/

РИБА С ДОМАТЕН СОС/Р/

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

АШУРЕ СЪС СТАФИДИ И ОРЕХИ/Г/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

КОРНФЛЕЙКС

ПЛОД

Обяд

СУПА ЗАЕК/Г/, /Я/, /МЛ/

ГЮВЕЧ

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

ФИЛИЯ С ШОПСКИ ПАСТЕТ, КРАСТАВИЦА/Г/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/