Новини

от 1.07 до 7.072020 г. в двора на Детска градина №192 "Лозичка" ще се реализират дейности по Проект " В планината да помагам знам" при спазавне на всички противоепидемични мерки. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта» Дейностите включват състезателни игри, преодоляване на препятствия, спортно катерене, слак ленти, въжени тролеи и обучение по първа долекарска помощ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Възможността за плащане на таксите за детската градина по банков път остава. Сумите за допълнителните дейности се плащат на място в детската градина. Информация за дължимата сума за такса за детската градина за може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас за помощ на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за съответния месец" С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

Във връзка с предстоящото отваряне на ДГ№192 от 26 май2020г., родителите следва да попълнят и представят декларация за информирано съгласие относно посещаване на детската градина в условията на извънредна епидемична обстановка. Документът може да бъде намерен и изтеглен в секция Документи/Правилници

Документът може да се изтегли от секция Документи/Правилници

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №192 „ЛОЗИЧКА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 I. Изисквания относно приема на децата в детската градина 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. 2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца. 3. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м. 4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата. II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина 1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост. 2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. 3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите. 4. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант. III. Изисквания относно персонала в детската градина Служителите на детската градина, е нужно: 1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно. 2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус. 3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни. 4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина. 5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя. 6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри. 7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция. 8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време. IV. Дезинфекционни мероприятия 1. Да се постави мокър филтър пред всички входове. 2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час). 3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или игра на двора. 4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата. 5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията. 6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч. V. Протоколи за поведение Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 1. Първоначално поведение • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му. • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки. • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест. • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки. • Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо. 2. В случай на положителен тест на дете • Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ. • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина. • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина. • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация. • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа. • СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 1. Първоначално поведение • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки. • Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест. • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно. 2. В случай на положителен тест при възрастен • Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ. • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина. • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина. • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация. • СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат. • Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48

ЗАПОВЕД № 177-177/09.03.2020 г. На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал.1 т.2 и т.34 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо от Столична РЗИ относно предприемане на противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус НАРЕЖДАМ: 1. Провеждане на строг и ефективен сутрешен филтър и регулярно наблюдение на здравословното състояние на децата и служителите за недопускане на деца и служители с явни признаци на заболяване. Отговарят – медицинските сестри. 2. Помощник-възпитателите ежедневно да извършват засилена дезинфекция на всички повърхности в занималните, спалните и санитарните помещения, дръжките на вратите. Отговарят – помощник възпитателите по групи. 3. Помощник възпитателите и учителите да осигуряват често проветряване на помещенията, при спазване на изискванията децата да не са в помещенията по време на проветряването. Да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните фактори на средата, в съответствие с нормативната уредба. Отговарят учители и помощник-възпитатели по групи. 4. Ежедневно учителите по групи да провеждат инструктаж на децата за правилно измиване на ръцете и да следят за редовно измиване на ръцете със сапун и вода преди хранене, след ползване на тоалетна и при всякакви потенциални възможности за замърсяването им. За подсушаване на ръцете да се ползват сешоарите или кърпи за еднократна употреба. Отговарят учители и помощник възпитатели по групи. 5. Да се осигури за децата ежедневно извеждане на двора съобразно информацията за атмосферните условия и чистотата на въздуха. Отговарят учителите по групи и медицинските специалисти. 6. Работещите в кухненския блок да ползват чисто работно облекло, ръкавици и маски. Да извършват редовна дезинфекция на работните плотове и кухненска посуда. Ежедневно да се измива с дезинфекционни разтвори пода на кухненския блок. Отговаря – Даниела Дръндарска, готвач. 7. При сервиране на храната помощник възпитателите да ползват предна престилка, боне, ръкавици. Посудата да се измива при използване на програмите с висока температура – 900С в миалните машини. 8. Да се ограничи достъпът на външни лица до групите, а при необходимост, родителите да ползват калцуни. 9. За децата, които не са болни, но отсъстват от детска градина по желание на родителите, родителите следва да информират своевременно учителите в групите. 10. Отсъствията на децата да се извиняват с код „служебна причина“ без да влизат в допустимия брой отсъствия по домашни причини. Отговаря – ЗАС 11. Контрол върху изпълнението на настоящите разпореждания за предприемане на противоепидемични мерки ще извършвам лично. Гергана Цанева Директор на ДГ №192

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 1.За децата идващи от детска ясла: - Медицински картон от детска ясла - Лична здравно-профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка 2. За децата, непосещавали детска ясла: - Медицински картон - нов - Имунизации - Кръв и урина - важат 7 дни - Чревни паразити - важат 15 дни - Лична здравно - профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ПРОВЕДЕНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ЗАПОВЕД № 884-276/28.06.2019 г. ОТНОСНО: Определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 13г.,ал.3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с ПМС № 251, от 27.09.2016 г. обн. в ДВ,бр.77 от 04.10.2016г. , в сила от 04.10.2016г., изменена и допълнена бр.89 от 11.11.2016г. в сила от 11.11.2016г., бр.36 от 05.05.2017г.., изм. Бр.55 от 07.07.2017г. в сила от 07.07.2017г. изм. и доп. , бр.43 от 25.05.2018г. в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г. в сила от 20.06.2018г. бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г. изм. и доп. бр.19 от 05.03.2019г. , в сила от 05.03.2019г. (Наредбата), с оглед осигуряване и прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина № 192 „Лозичка”, по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, за периода от – три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление с Изх.№ 105 от 17.06.2019 г. на Директора на № 192 „Лозичка”, публикувано на интернет страницата на детската градина на 17.06.2019 г. въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед №880-272/26.06.2019 г. комисия, за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“- фирма „Кенто Комерс” ЕООД - заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за извършване на доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на ДГ „Зорница“ за периода - трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“- „Кенто Комерс” ЕООД - заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за извършване на доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на ДГ „Зорница“ за периода - трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 /петдесет/ доставки за учебна година. 3. Избраният ЗАЯВИТЕЛ по схема„ Училищен плод” и по схемата „ Училищно мляко” ще извършва доставка на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл.15, ал.1 от Наредбата. Настоящата Заповед да бъде предадена на избрания заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на детската градина http://www.dg192.com/. Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще оказвам лично. Гергана Цанева Директор на ДГ № 192 „Лозичка”

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

ЗАПОВЕД № 372-41/12.10.2017 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 от ЗПУО, във връзка с Писмо №СО17-ДИ05-2736 на Д-р Камен Николов, Директор на ОБДХ София-град УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора н ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на приготвената домашна храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 10.08.2020 - 14.08.2020

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/