Новини

Уважаеми родители, Постъпването на децата в детската градина, класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в детската градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране.

Уважаеми родители, Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, се обръщаме към Вас с покана за участие в Обществен съвет към Детска градина № 192 „Лозичка”. Избирането на председател и членове ще се проведе на 15.10.2021 г. от 17.30 ч ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: Членове на Обществения съвет могат да бъдат: 1. Родители на деца от детската градина 2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот Не може да бъде член на Обществения съвет лице, което е: 1. Осъждано за умишлено престъпление от общ характер 2. Член на Сдружението на детската градина 3. В трудово или облигационно правоотношение с детската градина, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, въложител на който е детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на района Дейност и организация 1. Членовете на Обществения съвет се избират за срок от три години 2. Общественият съвет към ДГ №192 „Лозичка” включва представители на родителите на деца от детската градина, чиито брой е определен от директора и възлиза на 4 члена, и един представител на финансиращия орган, който се определя от кмета на общината. 3. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно 4. Общественият съвет в ДГ №192 „Лозичка”: • Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема годишните отчети на директора за изпълнението й; • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите, засягащи предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина; • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина; • Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата; • Сигнализира компетентните органи, когато в хода на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; • Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас • Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на Детската градина. • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища; • Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Гергана Цанева Директор ДГ №192 „Лозичка”

Поради зачестилите запитвания за извиняване на отсъствия по причина Ковид: Има промяна в нормативната уредба и за момента не можете да пускате заявления по Ковид причини. НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., доп. ДВ. бр.95 от 6 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г. Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. (2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1. (3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини. Можете да се възползвате от дните по домашни причини или да извинявате с медицинка бележка. Условието да сме в червена зона не е достатъчно. Необходимо е да се гледа Ковид картата за София - ако има заболеваемост 250 на 100 000, тогава можете да се отлагате по Ковид причини.

Всеки работен ден от 9:00 ч. до 14:00 ч. Влизането в сградата на детската градина е от входа от ул. „Лозенец“ и ул. “Капитан Андреев“ - АДМИНИСТРАЦИЯ Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии. Родителски срещи за приетите деца, родени 2018 година - за група "Смехорани" 8.06.2021г. (вторник) и за група "Щурчета" 9.06.2021 г. (сряда) от 17:30ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Възможността за плащане на таксите за детската градина по банков път остава. Сумите за допълнителните дейности се плащат на място в детската градина. Информация за дължимата сума за такса за детската градина за може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. При проблеми можете да се обърнете към нас на е-мейла на детската градина dg192@abv.bg Банковата сметка на детската градина е: IBAN: BG12SOMB91303140408800 BIC: BIC SOMBBGSF ВАЖНО: В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за съответния месец" С уважение, Гергана Цанева, Директор на Детска градина №192

Уважаеми родители, За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 1. Да се регистрирате в сайта www.roditel.eu . Регистрацията се създава, като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето ви. ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените. 2. Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg. 3. Да си регистрирате банкова карта, ако плащате онлайн. 4. Ако искате да платите в брой на каса на Easy Pay е необходимо: - да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СПОРЕД ПИСМО №0211-161/28.08.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; - данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. - Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква: - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО ИМ

ЗАПОВЕД № 177-177/09.03.2020 г. На основание чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал.1 т.2 и т.34 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо от Столична РЗИ относно предприемане на противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус НАРЕЖДАМ: 1. Провеждане на строг и ефективен сутрешен филтър и регулярно наблюдение на здравословното състояние на децата и служителите за недопускане на деца и служители с явни признаци на заболяване. Отговарят – медицинските сестри. 2. Помощник-възпитателите ежедневно да извършват засилена дезинфекция на всички повърхности в занималните, спалните и санитарните помещения, дръжките на вратите. Отговарят – помощник възпитателите по групи. 3. Помощник възпитателите и учителите да осигуряват често проветряване на помещенията, при спазване на изискванията децата да не са в помещенията по време на проветряването. Да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните фактори на средата, в съответствие с нормативната уредба. Отговарят учители и помощник-възпитатели по групи. 4. Ежедневно учителите по групи да провеждат инструктаж на децата за правилно измиване на ръцете и да следят за редовно измиване на ръцете със сапун и вода преди хранене, след ползване на тоалетна и при всякакви потенциални възможности за замърсяването им. За подсушаване на ръцете да се ползват сешоарите или кърпи за еднократна употреба. Отговарят учители и помощник възпитатели по групи. 5. Да се осигури за децата ежедневно извеждане на двора съобразно информацията за атмосферните условия и чистотата на въздуха. Отговарят учителите по групи и медицинските специалисти. 6. Работещите в кухненския блок да ползват чисто работно облекло, ръкавици и маски. Да извършват редовна дезинфекция на работните плотове и кухненска посуда. Ежедневно да се измива с дезинфекционни разтвори пода на кухненския блок. Отговаря – Даниела Дръндарска, готвач. 7. При сервиране на храната помощник възпитателите да ползват предна престилка, боне, ръкавици. Посудата да се измива при използване на програмите с висока температура – 900С в миалните машини. 8. Да се ограничи достъпът на външни лица до групите, а при необходимост, родителите да ползват калцуни. 9. За децата, които не са болни, но отсъстват от детска градина по желание на родителите, родителите следва да информират своевременно учителите в групите. 10. Отсъствията на децата да се извиняват с код „служебна причина“ без да влизат в допустимия брой отсъствия по домашни причини. Отговаря – ЗАС 11. Контрол върху изпълнението на настоящите разпореждания за предприемане на противоепидемични мерки ще извършвам лично. Гергана Цанева Директор на ДГ №192

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 1.За децата идващи от детска ясла: - Медицински картон от детска ясла - Лична здравно-профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка 2. За децата, непосещавали детска ясла: - Медицински картон - нов - Имунизации - Кръв и урина - важат 7 дни - Чревни паразити - важат 15 дни - Лична здравно - профилактична карта попълнена от личен лекар - Медицинска бележка ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОЕТАПНО С ЦЕЛ ПО-ЛЕСНОТО ИМ АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ, СПОРЕД ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК ПОДАДЕН ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ПРОВЕДЕНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

ЗАПОВЕД № 57-57/21.09.2020 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични хранителни потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни хранителни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора на ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на внесената отвън храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

Седмично меню 17.01.2022 - 21.01.2022

Сутрешна закуска Алергени

ЮФКА СЪС СИРЕНЕ И МАСЛО/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА МЕСО/Г/, /Я/, /МЛ/

ЛЕЩА ЯХНИЯ, САЛАТА ЗЕЛЕ/Г/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

СОЛЕН КЕЙК/Г/, /Я/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, ЯЙЦЕ/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА КАРТОФИ/Я/, /МЛ/

ПИЛЕ С КИСЕЛО ЗЕЛЕ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

МЛЯКО С ОРИЗ/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ФИЛИЯ С МАСЛО, КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

КЮФТЕТА, ШОПСКА САЛАТА/Г/, /Я/

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

КИСЕЛО МЛЯКО С МЮСЛИ, МЕД И БАНАН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО, САЛАМ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА РИБА/Я/, /Р/, /МЛ/

СВИНСКО МЕСО, ЗЕЛЕН ФАСУЛ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Следобедна закуска

МЛЕЧНА БАНИЦА/Г/, /Я/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

КОРНФЛЕЙКС

ПЛОД

Обяд

СУПА ПИЛЕ/Г/, /Я/, /МЛ/

СПАНАК С ОРИЗ

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ/Г/

КИСЕЛО МЛЯКО/МЛ/

Следобедна закуска

ФИЛИЯ С ЛЮТЕНИЦА/Г/

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/